Lunds Tekniska Högskola, Inst för teknik och samhälle

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Lunds universitet, Institutionen för teknik och samhälle, avdelningen Trafik och väg bedriver forskning och högre utbildning inom trafikteknik, transport- och trafikplanering samt vägbyggnad. Vid avdelningen för Trafik och väg bedrivs ett flertal projekt kopplade till individers resbeteende och på vilket sätt detta beteende kan påverkas så att människor fattar beslut som är gynnsamma både för individen och för samhället. Det kan handla om positiva hälso-, säkerhets- och miljöeffekter, och därmed vara i linje med en mer hållbar samhällsutveckling.

Trafik och väg har lång och bred kompetens inom trafikplanering. Många av oss är civilingenjörer, men vi samarbetar mycket med andra discipliner, som t.ex. stadsbyggnad, landskapsarkitektur, samhällsvetenskap (ekonomi, geografi, sociologi, psykologi) och medicinsk vetenskap. Våra forskningsprojekt kring resbeteende är starkt kopplade till klimat- och miljöeffekter och vi är därför också intresserade av att komplettera befintliga discipliner. För att stärka vår verksamhet erbjuder vi nu en anställning som doktorand. Anställningen finansieras via forskningsmedel från Energimyndigheten. Forskarutbildningsämnet är Trafik och väg.

Forskarutbildningsämne

Trafik och väg

Arbetsuppgifter

Syftet med doktorandprojektet är att analysera hur biltransporter för fritidsärenden sker idag i Sverige, respektive skulle kunna ske i ett fossilfritt samhälle. Projektet utgår från individers beteende och acceptans av styrning mot ett hållbart och energieffektivt transportsystem.

Projektet delas in i tre huvudmoment:

 1. Tillämpning och vidareutveckling av ramverk med ingående bakgrundsanalys av resvanedata samt styrinstrument riktade mot fritidsresor med bil. Inom projektet sker även viss metodutveckling, dels när det gäller resvaneundersökningar och dels vid insamling av data till fallstudier.
 2. Två kvalitativa fallstudier kopplade till pågående strategiarbete i en stad eller region.
 3. Beräkningar av förändrat resebeteende och energibesparingspotential, fallstudier och internationella jämförelser, i syfte att ringa in olika potentialer för beteendeförändringar avseende färdmedelsval och målpunkter/reslängder för olika grupper, geografier och åtgärdspaket.

Metoder förväntas utgöras av som litteraturstudier, databasbearbetningar, enkätstudier och intervjuer. Data analyseras kvalitativt och kvantitativt med hjälp av statistiska metoder. Arbetsuppgifterna innebär täta kontakter och samverkan med externa aktörer för såväl valda casefall som för effektivt spridande av forskningsresultat.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår även institutionstjänstgöring dvs medverkan i undervisning och annat institutionsarbete (max 20 % av arbetstiden).

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Trafik och väg uppfyller den som har:

 • ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

I första hand söks en person med examen med särskild inriktning mot trafikplanering, klimatstrategi, energi- och miljösystem, men även sökande med annan grundexamen med relevanta meriter kommer att beaktas.

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Kunskaper i trafikplanering
 • Erfarenhet av kvalificerat analys- och/eller utredningsarbete inom transportområdet
 • Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
 • God samarbetsförmåga: förmåga till att arbeta i grupp, eftersom forskningen kommer att bedrivas i nära och interdisciplinärt samarbete med andra doktorander och seniorforskare inom akademi och bransch

Hänsyn kommer också att tas till driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3130
Kontakt
 • Anders Wretstrand, avdelningschef, +46462220482
 • Lena Hiselius, universiteteslektor, +46462229748
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-09-20
Sista ansökningsdag 2018-10-19

Tillbaka till lediga jobb