Lunds universitet, LTH, Institutionen för bygg- och miljöteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Var med och studera och utveckla framtiden 

Sveriges energisystem måste ställas om och utvecklas för att kunna minska klimatpåverkan och för att vi ska nå ett hållbart samhälle som inte äventyrar framtida generationers möjligheter. Detta är inte bara aktuellt i Sverige utan gäller för stora delar av världen. 

Det behöver utvecklas ny teknik och nya idéer. Istället för att se varje byggnad som en isolerad enhet i systemet kan man se ett kluster av byggnader som tillsammans kan utbyta energi med varandra. Om byggnaderna binds samman i ett gemensamt nät kan en byggnads spillenergi av värme eller kyla utgöra en energikälla för andra byggnader. Det möjliggör att energiflöden kan delas och ett bättre energiutnyttjande uppnås, vilket medför ett viktigt steg mot ett hållbarare samhälle. Samtidigt innebär detta att nya roller och samarbeten inom energisystemet formas.

Arbetsuppgifter
För att granska och utveckla den delade energins principer och formulera dess styrkor, svagheter och behov har ett samarbetsprojekt mellan Lunds Tekniska Högskola och industrin formats med finansiering från Energimyndigheten. Företag och organisationer som är med i samarbetet är E.ON, Rise, Enertech, Lambertsson, Nibe, Qvantum, SKVP och Medicon Village. 

Till projektet knyts en forskargrupp där den doktorand som får denna anställning kommer att ingå. Forskningen innehåller bland annat ”action reaserch” där resultat implementeras på en pilotanläggning som är under byggnation i Lund och där bl.a. mätdata används i projektet för utvärdering, tester och optimering. Även erfarenheter och kunskaper från andra liknande anläggningar ingår i projektet. 

Det övergripande målet är att utveckla en simuleringsmodell för delade energilösningar och klargöra viktiga faktorer och förutsättningarna för dessa, där E.ON:s EctogridTM (www.ectogrid.com) är ett exempel på en lösning. Faktorerna omfattar såväl teknisk utveckling av komponenter/maskiner/system som hur en stadsdels utformning påverkar den delade energilösningen. Kombinationen mellan teoretisk forskning och praktisk tillämpning är viktiga faktorer för projektets framgång och nyttiggörande av resultat och erfarenheter. 

Den doktorand som får anställningen kommer att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojektet som forskarutbildningskurser. Dessutom ingår i arbetsuppgifterna att medverkan i undervisning och annat institutionsarbete under 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
Kraven på särskild behörighet för Installationsteknik och klimatiseringslära uppfyller den som har:
 • minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller
 • examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde
 • den förmåga som behövs för att klara utbildningen 

Övriga krav:

 • Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Kunskaper och intresse i programmering och simulering

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
 • Kunskaper i byggnadsteknik och installationssystem
 • Kunskaper i energisystem
 • Kunskaper i energidistributionssystem

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Eftersom 20% undervisning och annat institutionsarbete ingår förlängs anställningen i motsvarande grad, alltså till 5 år. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3132
Kontakt
 • Dennis Johansson, +46462227260, dennis.johansson@hvac.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-10-02
Sista ansökningsdag 2018-11-06

Tillbaka till lediga jobb