Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Inst. för hälsovetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vid institutionen för hälsovetenskaper arbetar vi med att öka kunskapen om hur människor kan återfå och bibehålla sin hälsa. Vi utbildar framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vi forskar om det som rör människors hälsa: prevention, behandling, vård, omsorg och rehabilitering. Verksamheten finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård inom Skånes universitetssjukhus, primärvården och den kommunala vården.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna ingår i ett projekt som utvecklar och utvärderar mWorks (ett digitalt hjälpmedel för arbetsåtergång för sjukskrivna med psykisk ohälsa inom primärvård och allmänpsykiatri i Region Skåne). Doktoranden arbetar i projektet tillsammans med PI, processledare och andra seniora medarbetare samt styr- och arbetsgrupper kopplade till Region Skåne och LU Innovation. Behoven, målen och preferenserna behöver kartläggas för olika intressegrupper såsom brukare, makthavare och personal.
Prototyputvecklingen av mWorks behöver studeras utifrån teorier om hälsa, brukarorientering och participatorisk forskningsdesign. Implementeringsprocessen av mWorks utvärderas inom vården med stöd av ett ramverk för processutvärdering. Doktoranden deltar i all administration, datainsamling såväl som i analys och resultat kopplat till mWorks samt i spridningen av den. Varje delstudie rapporteras som en vetenskaplig artikel på engelska. Doktorandarbetet sammanfattas avslutningsvis i en ramberättelse på engelska. Doktoranden ska även genomgå erforderliga kurser på forskarnivå, aktivt delta i seminarier och andra relevanta aktiviteter samt sätta sig in i för forskningsområdet relevant litteratur. Vidare ingår aktiv medverkan i kunskapsöverföring såsom muntliga presentationer såväl inom som utanför forskarsamhället. Även andra uppgifter kan förekomma.

Enligt 5 kap. 2 § Högskoleförordningen (HF) ska den som är anställd som doktorand främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

I doktorandtjänsten ingår arbetsuppgifter och kurser etc. enligt studieplanen/projektplanen respektive Medicinska Fakultetens studieordning för doktorandstudier. Med stöd av handledarna ska doktoranden medverka i planeringen av respektive delstudie (totalt sett fyra delstudier).

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Kraven på särskild behörighet skall avse kunskaper från grundläggande högskoleutbildning eller motsvarande men kan också avse särskild yrkeserfarenhet. Dessutom krävs tillräckliga kunskaper inom ämnesområdet för forskarutbildningen. I detta avseende krävs grundläggande utbildning inom hälsovetenskap med inriktning psykisk hälsa eller arbetsterapi, eller folkhälsovetenskap

Läs mer om "krav för behörighet till forskarutbildning" på adressen http://www.med.lu.se/utbildning/forskarutbildning/antagning/behorighet.

Övriga krav
- Utbildning och arbetslivserfarenhet inom e-hälsa.
- Erfarenhet av hur information- och kommunikationsteknik (IKT) kan appliceras genom olika metoder för att behandla, överföra och presentera information via teknik som t.ex. internet, datorer och smarta telefoner.
- Yrkeserfarenhet av att arbeta i ett forskningsprojekt.

Särskilt meriterande
Man bör ha övergripande kunskap om hälsovetenskap och/eller folkhälsovetenskap samt om välfärdssystemet och dess olika aktörers (vård, kommun, försäkringskassa, arbetsförmedling) funktion och organisation. Anledningen är att arbetsåtergång involverar hela rehabiliteringskedjan där samtliga aktörer deltar. Tidigare utbildning om välfärdsaktörers betydelse för att stärka individer och gruppers hälsa, livskvalitet och egenmakt är också centralt. Arbetslivserfarenhet där man varit i kontakt med personer med psykisk ohälsa.

Profil
Du som söker har en initiativrikedom, god samarbetsförmåga och en värdegrundande syn på personer med psykisk ohälsa. Vidare har du en god förmåga att leda dina arbetsguppgifter med en bra balans mellan krav och kontroll. 

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3320
Kontakt
  • Ulrika Bejerholm, +46462221958
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-10-25
Sista ansökningsdag 2018-11-15

Tillbaka till lediga jobb