Lunds universitet, LTH, Inst för bygg- och miljöteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Konstruktionsteknik behandlar principer för dimensionering och utformning av konstruktioner för byggnader och anläggningar, med hänsyn till olika laster och påverkningar som är aktuella under konstruktionens livstid. En central del är verkningssätt och dimensionering av bärande konstruktionselement i betong, murverk, stål och trä. Ett viktigt begrepp är tillförlitlighet, som innebär att konstruktionselement och –system skall utformas med tillräcklig säkerhet mot brott, skada eller förlust av viktiga funktioner under konstruktionens livstid. En övergripande målsättning för forskningen är att den skall vara pådrivande för utvecklingen av rationella och konkurrenskraftiga system för det praktiska byggandet. Forskningen inom ämnet är för närvarande inriktad mot följande huvudområden:

 • Tillförlitlighet hos konstruktioner och system
 • Trä- och betongkonstruktioner under klimatisk påverkan och nedbrytning
 • Renovering och klimatanpassning av byggnader

Arbetsuppgifter
Syftet med doktorandprojektet är att ta fram ny kunskap för att rationellt kunna bedöma behovet av underhåll och renovering av tegelfasader, med fokus på behovet av omfogning. Projektets huvudsakliga målsättningar är att öka kunskapen om:

 • Hur murbrukets och murstenens materialegenskaper samt hantverksmetoder påverkar murverkets långsiktiga beständighet.
 • Vidhäftningen mellan tegel och murbruk samt dess betydelse för vattenupptagning och regngenomslag i murverk.
 • I vilken utsträckning erosion och sprickbildning i fogar och stenar medför ökad vattenupptagning i murverk.
Resultaten av denna grundläggande kunskapsuppbyggnad kommer att användas för att utveckla rekommendationer avseende materialval och hantverksmetodik vid omfogning av murverk samt uppskattningar av murverksfogars återstående livslängd med avseende på beständighet. 

Indirekt kommer projektet att bidra till att värdera och ta fram praktiskt användbar undersökningsmetodik för att bedöma befintligt murverks tekniska kondition avseende aspekter som murfogars hållfasthet, vidhäftning mellan murfog och mursten, bedömning av förekommande sprickbildnings och fogerosions betydelse för vattenupptagning och beständighet i murverket. 

Vidare kommer projektet att bidra till värdering och spridning av förbättrade metoder och hjälpmedel för att genomföra omfogningar, med avseende på byggnadstekniska, hantverks- och utseendemässiga aspekter samt med tanke på arbetsmiljöfrågor. Impulser kommer att ges till att utveckla renoveringsbruk med lågt miljömässigt (CO2) avtryck. 

Projektets frågeställningar bör bli behandlade ur såväl materialtekniskt, miljömässigt, ekonomiskt som hantverksmässigt perspektiv, vilket förutsätter ett tvärvetenskapligt förhållningssätt mellan ingenjörer/konstruktörer, materialtekniker, experter inom bevarande av kulturellt värdefulla byggnader och hantverkare. Som arbetsmetod används en kombination av modellering och experimentell verifiering. 

Handledning av doktorandprojektet kommer att huvudsakligen ges av Avdelningen för konstruktionsteknik, LTH, i samverkan med övriga projektdeltagare från Avdelningen för byggnadsmaterial, LTH, Riksantikvarieämbetet, mur- och putsentreprenörer och materialtillverkare.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden. Exempel på kurser som doktoranden kan komma att medverka i är Konstruktionsteknik VBKF15, Byggsystem VBKF01, Betongbyggnad VBKN05, Stålbyggnad VBKN25.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven för särskild behörighet för forskarutbildningsämnet konstruktionsteknik uppfyller den som har:

 • minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller
 • examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde.

Övriga krav:

Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift. 

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet konstruktionsteknik. Följande bedöms vara särskilt relevanta:
  a. Projektering av betong- och/eller murverkskonstruktioner, b. Fukttransport i byggnadsmaterial, c. Byggnadsmaterials beständighet, d. Metoder för undersökning av befintliga byggnader
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Då doktorandprojektet innefattar även försöksverksamhet är erfarenhet från t ex laborationer, modellbygge eller hantverksutbildning meriterande.

Övriga meriter:

Bra kunskaper i svenska, i tal och skrift. Saknas dessa förväntas kandidaten lära sig språket under de första två åren.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3341
Kontakt
 • Miklos Molnar, +46462223453
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-11-01
Sista ansökningsdag 2019-01-07

Tillbaka till lediga jobb