Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Kravprofil

Urbaniseringen ökar globalt och ses som ett av våra nutids största miljöhot, inte bara för vilda djur och biologisk mångfald utan även för människans hälsa. Detta projekt kommer att använda högst relevanta mätningar och strategier för att få en ökad förståelse för detta problem liksom ge vägledande råd till beslutsfattare och slutanvändare. Fåglar är en utmärkt grupp för att studera urbaniseringens effekter, men även för ekosystemtjänster eftersom människor och fåglar ofta interagerar, inte minst vid fågelborden.

Fågelborden är välbesökta av våra småfåglar under vintern och en av anledningarna till att många matar fåglar är för att hjälpa dem när deras naturliga födokällor är begränsade, som under vintern eller i urbana områden. Ur ett nutritionsperspektiv så består fågelmatning av en högst ensidig kost i jämförelse med de födokällor som finns naturligt. Så den stora frågan är hur väl fågelmatning ersätter bristen på naturliga födokällor. Den andra aspekten, är den effekt fågelmatning kan ha på dem som utför det dvs oss människor, många studier visar på positiva hälsoeffekter av naturupplevelser. Frågan vi adresserar är om den positiva effekten är starkare hos barn som växer upp i staden än på landsbygden där naturen är mer nära tillhands.

Arbetsuppgifter

Huvudmålen för doktorandprojektet är att undersöka (i) hur antropogena födokällor påverkar fåglars hälsa i urbana kontra naturliga miljöer; samt (ii) hur urbaniseringens faktorer inklusive stadsplanering och biologisk mångfald påverkar fågelhälsan. Dessutom är syftet att (iii) utveckla och använda fåglar som modellorganismer för kulturella och pedagogiska ekosystemtjänster och att bedöma dess inverkan på barns välbefinnande och kunskapsbas.

Projektet är högst tvärvetenskapligt därav ingår många olika tekniker och angreppsvinklar. Bland annat så ingår fältstudier av fågel, uppskattningar av biodiversitet, habitatanalyser, laborativt arbete samt enkätanalyser och samverkan med skolor och allmänhet. Stora delar av projektet kommer att verka genom "Citizien Science" vilket studenten förväntas att aktivt delta i.

Doktoranden kommer antas till utbildningen i miljövetenskap men anställas och utföra forskningen på Biologiska institutionen.

Kvalifikationer

Grundutbildning i biologi med tydliga inslag av evolutionär ekologi och ekologisk fysiologi.

Erfarenhet av:

- att arbeta i fält med fåglar, ringmärkning och blodprovstagning

- att koordinera fältarbete.

- fysiologiska analyser med gaskromatografi.

- kommunikation av vetenskap utanför akademin.

Utmärkt skriven och verbal engelska och svenska är ett krav.

B-körkort krävs vid antagningsstart.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3449
Kontakt
  • Caroline Isaksson, universitetslektor, +46 46 222 17 80, caroline.isaksson@biol.lu.se
  • Elin Johansson, personaladministratör, +46 46 222 79 21, elin.johansson@biol.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-11-01
Sista ansökningsdag 2018-11-30

Tillbaka till lediga jobb