Lunds universitet, LTH, Institutionen för bygg- och miljöteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning
Säkerhet och risk är nära relaterade och innefattar det kontinuerliga arbete som uträttas i ett sociotekniskt system för att undvika att risker manifesteras i olyckor och kriser. En central aspekt är analys och förståelse av hur och varför olyckor och kriser inträffar och vilka åtgärder som vidtas av olika samhällsaktörer efter sådana händelser. Kunskap om ett systems säkerhet och resiliens uppnås dock inte enbart genom att studera olyckor och kriser. Därför studeras även de vardagliga avvägningar som ständigt sker i operationella socio-tekniska system. För att förstå och studera risk och säkerhet måste man kunna analysera, värdera och sedan styra och driva en aktivitet givet risker och en önskad säkerhet. Dessutom ingår utveckling av metoder som syftar till att åtgärda identifierade problem i studieområdet. Forskarutbildningen är tvärvetenskaplig och omfattar teoribildning, metodutveckling och modellbyggnad med fokus på systemteori, komplexitet, adaptiva system, resiliens och metoder för risk och sårbarhet och riskinformerat beslutsstöd.

Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att delta i forskning kring kritiska flöden och försörjningsfrågor kopplat till kritisk infrastruktur och skydd av samhällsviktig verksamhet med konceptuella utgångspunkter såsom risk, sårbarhet och resiliens. Forskningen kommer att ske under ledning av Universitetslektor Jonas Johansson vid avdelningen för Riskhantering och samhällssäkerhet.

Doktorandanställningen är en del av det större tvärdisciplinära forskningsprojektet ”Kritiska flöden och försörjningskedjor under hot i förändring”, finansierat av MSB. Projektet skall studera försörjningsfrågor och kritiska flöden av varor och tjänster under såväl normala som mer extrema hotbilder inom sektorerna energiförsörjning, livsmedel, transporter, hälso- och sjukvård samt omsorg, information och kommunikation. Projektet utförs i samverkan med avdelningen för Teknisk logistik vid LTH, Umeå universitet samt FOI. Totalt kommer tre doktorander att arbeta gränsöverskridanden inom projektet. Avdelningen för Teknisk Logistik har därmed även en utlysning inom samma projekt och om av intresse så sök gärna båda tjänsterna på https://www.lu.se/vacancies.

Det finns även möjligheter till ytterligare finansiering från ett EU-projekt ”Research Network on Emergency Resources Supply Chain” som innebär samarbete med forskare från Europa, Thailand, Vietnam och Kina. Under doktorandtiden finns därmed en möjlighet till två vistelser á 3-4 månader i Asien för forskningsutbyte.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet Risk och säkerhet uppfyller den som har:

 • ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet,
 • eller brandingenjörsexamen omfattande 210 högskolepoäng.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, för arbete i en nationell och internationell forskningsmiljö.
 • Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift, för arbete med aktörer inom det svenska krishanteringssystemet samt projektpartners.

Slutligen krävs att sökande bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Kunskap och färdigheter avseende modellerings- och simuleringsansatser för kritiska infrastrukturer och flöden, programmering, risk- och sårbarhetshantering samt beslutsteori.
 • Kunskap och färdigheter kring analys och hantering av kritiska flöden och försörjningsfrågor.
 • Förmåga att pedagogiskt kunna förklara och diskutera begrepp, koncept samt metoder inom forskningsområdet ur forsknings-, undervisnings- och praktikerperspektiv.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet, hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen samt förmåga att vara delaktig i avdelningens forsknings- och utbildningsverksamhet.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). 

Inom samma projekt utlyses även en doktorandtjänst inom industriell ekonomi vid avdelningen för Teknisk Logistik, LTH, och om av intresse så sök gärna båda tjänsterna. Se https://www.lu.se/vacancies.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2019-02-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3487
Kontakt
 • Jonas Johansson, Associate Professor, +46 (0)70 - 220 06 91
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-11-01
Sista ansökningsdag 2018-11-30

Tillbaka till lediga jobb