Lunds universitet, Naturvet fak, Centrum för miljö- och klimatforskning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC (http://www.cec.lu.se/sv/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet.

Bakgrund

Ekologisk kompensation är en markanvändningspolicy tänkt att används för att minska negativa effekter av exploatering på biologisk mångfald och ekosystemtjänster. I praktiken innebär det att värden som går förlorade vid exploatering av ett område kompenseras på ett annat ställe. Kompensationsåtgärder består vanligen av restaurering, etablering av nya värden eller förvaltning av skyddad natur. Ekologisk kompensation är det sista steget i den så kallade mildringshierarkin vilken kräver att exploatörer undviker, minimerar eller återställer skador på biologisk mångfald på plats innan man överväger kompensationsåtgärder.

Som doktorand kommer du vara en del av flera tvärvetenskapliga projekt som berör Ekologisk kompensation, vilka inkluderar samarbete mellan Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC), AgriFood (ekonomi) och Statsvetenskap vid Lunds universitet. I projekten ingår miljövetare, statsvetare, nationalekonomer och ekologer. Du kommer vara placerad på CEC, och tjänsten är en forskarutbildning i miljövetenskap.

Projektens övergripande mål är att utifrån olika perspektiv förstå om och hur ekologisk kompensation kan bidra till att mål kring biologisk mångfald nås (eller inte) och hur sociala och ekonomiska faktorer spelar in. Doktorandprojektet kommer att fokusera på hur ekologisk kunskap materialiseras genom den policy och praktik som nu utvecklas kring ekologisk kompensation.

Arbetsuppgifter

Du kommer börja utforska befintliga former av ekologisk kompensation, både ur ett svenskt och internationellt perspektiv. Detta kommer att göras genom studie av vetenskapliga publikationer (litteraturöversikt) så väl som ”grå” litteratur (rapporter, vägledningar etc). Fokus kommer vara på vad man i forskningslitteraturen och den grå litteraturen har tänkt att ekologisk kompensation kan/bör organiseras. Det finns flera möjliga teoretiska utgångspunkter där kandidatens bakgrund och intresse och kunskap kan påverka valet, men implementeringsforskning, olika delar av s.k. governance litteraturen eller naturresurshantering är möjliga utgångspunkter. 

Senare delen av doktorandprojektet kommer att fokusera på studier av redan genomförda kompensationsprojekt (fallstudier) i Sverige. Syftet är att förstå vilken ekologisk kunskap som hittills har integrerats i dessa projekt, men också vilka institutionella barriärer och drivkrafter som finns vid genomförandet av ekologisk kompensation. Den teoretiska utgångspunkten kommer bland annat vara vetenskapssociologiska perspektiv, hur i detta fallet modeller, checklistor och bedömningsverktyg påverkar hur vi förstår och begränsar hur vi praktiskt hanterar vad som skall kompenseras eller inte. Det empiriska materialet kommer att inkludera skriftliga beslutsunderlag som berör ekologisk kompensation såväl som intervjuer med aktörer som medverkat vid framtagandet av beslutsunderlag. Forskningen kommer att resultera i skrivandet av vetenskapliga artiklar och publicerandet i internationella tidskrifter, artiklar som därefter kommer att sammanställas till doktorsavhandlingen. Samverkan med olika intressenter och relevanta organisationer är en integrerad del av doktorandens uppgifter.

Kvalifikationer

Vi söker en starkt motiverad person med intresse för att utföra forskning om markanvändningspolitik. Du förväntas ha bra samarbetsförmåga och förmåga att utveckla och driva projekt självständigt.

Positionen kräver;

- En bakgrund i statsvetenskap, miljövetenskap eller jämförbart ämne

- Dokumenterad kunskap om samhällsvetenskapliga metoder, inklusive hur man genomför en litteraturöversikt, textanalyser och intervjuer

- Utmärkta färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på svenska (Beaktas gör även sökande med motsvarande färdigheter i andra skandinaviska språk)

- Utmärkta färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska

Meriter för positionen är;

- Dokumenterad kunskap inom vetenskapssociologi eller kunskaper i närliggande områden

- Erfarenhet av praktiskt förvaltningsarbete och implementering av markanvändningspolicy

- Kunskap om miljölagstiftning, inklusive plan och bygglagen

- Ekologi och naturvårdsbiologi

- Erfarenhet av arbete med för detta projektet relevanta samhällsaktörer

Det är en fördel om du kan börja jobba så snart som möjligt.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3612
Kontakt
  • Johanna Alkan Olsson, universitetslektor, 046-222 17 93; johanna.alkan_olsson@cec.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-11-08
Sista ansökningsdag 2018-11-30

Tillbaka till lediga jobb