Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Om forskarskolan
Agenda 2030 är det ramverk för hållbar utveckling som världens länder har skrivit på för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen, främja fred och rättvisa och mycket mer. För att nå målen har forskningen flera viktiga roller: identifiera utmaningar och målkonflikter, bidra med nya lösningar, skapa dialog och lärande mellan olika samhällsaktörer och kritiskt analysera målen. Lunds universitet vill vara en del av lösningen och har därför startat en forskarskola med fokus på samhällsutmaningar, hållbarhetsfrågor och Agenda 2030. Vi välkomnar nu sökanden till forskarskolan från olika ämnesbakgrunder som vill ta en aktiv roll i forskningen kring Agenda 2030. Forskarskolan ger dig en unik möjlighet att få ett tvärvetenskapligt perspektiv på globala utmaningar, bidra till aktuell forskning och samtidigt fördjupa dina ämneskunskaper.

Forskarskolan kommer att ha minst 12 doktorander från alla fakulteter. Du kommer att tillhöra en ämnesspecifik forskarutbildning och samtidigt delta i universitetsgemensamma tvärvetenskapliga forskarutbildningskurser, som utvecklats med utgångspunkt från de frågeställningar som de globala målen definierar. Kurserna ger dig en stor potential att utveckla nya former av ämnesöverskridande samarbete och förändringsarbete. Utöver forskarutbildningskurserna kommer du att delta i fler aktiviteter som kopplas till forskarskolan för att aktivt delta i den globala hållbarhetsagendan och förflytta forskningsfronten kring frågor som rör Agenda 2030, exempelvis genom seminarier, konferenser, studieresor och samarbeten med olika samhällsaktörer.

Ansökningsprocesserna för respektive doktorandanställning kan se olika ut beroende på vilken institution som är ansvarig för anställningen. Gemensamt för alla sökande är att ditt forskningsprojekt ska ha en tydlig koppling till Agenda 2030. Alla projektidéer välkomnas, men Agenda 2030s holistiska ansats bör vara en utgångspunkt snarare än fokus på enskilda hållbarhetsmål.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är en av landets ledande miljöer för samhälls- och beteendevetenskaplig forskning och utbildning. Våra forskare gör samhällens funktion och dynamik begriplig och skapar därmed möjlighet att förändra samhället och i bästa fall förhindra samhällsproblem. Vår forskning genererar kunskap och lösningar som bidrar till effektiv samhällsorganisering, ekonomisk konkurrenskraft och en socialt hållbar utveckling.

Samhällsvetenskapliga fakulteten har följande forskarutbildningsämnen; Genusvetenskap, Humanekologi, Hållbarhetsvetenskap, Kulturgeografi eller ekonomisk geografi, Medie- och kommunikationsvetenskap, Psykologi, Rättssociologi, Socialantropologi, Socialt arbete, Sociologi, Statsvetenskap och Tjänstevetenskap. 

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå är fullgjorda kursfordringar om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå i respektive ämne, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av examensarbete på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper förvärvade inom eller utom landet.

Dock, till utbildning på forskarnivå i sociologi respektive socialantropologi krävs särskild behörighet i form av avlagd examen på avancerad nivå i respektive ämne eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Examen ska innehålla självständiga arbeten omfattande minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå i respektive ämne eller motsvarande.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Ansökan
Ansökan måste innehålla följande:
-Explicit önskemål om vilket ämne sökande vill bli antagen till (Genusvetenskap, Humanekologi, Hållbarhetsvetenskap, Kulturgeografi eller ekonomisk geografi, Medie- och kommunikationsvetenskap, Psykologi, Rättssociologi, Socialantropologi, Socialt arbete, Sociologi, Statsvetenskap och Tjänstevetenskap)
-CV
-Examensbevis och betyg
- Introduktionsbrev (500-750 ord)
Beskriv kortfattat varför du är intresserad av forskarutbildning vid Lunds universitet. Utifrån din ämnesbakgrund, beskriv hur du genom forskarskolan kan bidra till nytänkande och gränsöverskridande forskning som kopplar till Agenda 2030? Hur kan dina erfarenheter kopplas till forskarskolan / Agenda 2030?
- Forskningsplan (max 2000 ord)
Beskriv kortfattat vad ditt planerade forskningsprojekt kommer att handla om (forskningsproblem, frågeställningar/hypoteser, forskningsdesign, teori/litteratur, metod etc.)
- Kontaktuppgifter till tre (3) referenser

Ansökningar som inte innehåller alla efterfrågade dokument kommer inte beaktas. 

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2019-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/4388
Kontakt
  • Emma Ohlsson, personalsamordnare, emma.ohlsson@sam.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-12-19
Sista ansökningsdag 2019-08-31

Tillbaka till lediga jobb