Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Excellence in academy through gender equality
Inom LTH ser vi att heterogena grupper ofta bidrar till en mer kreativ miljö – viktig när vi tillsammans utforskar och skapar till nytta för världen.

Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare för underrepresenterat kön, och vi arbetar aktivt för att LTH ska bli en jämställd fakultet. Därför gör vi en långsiktig satsning för att inspirera fler kvinnor att söka sig till mansdominerade forskningsområden – och vice versa.

Vi erbjuder alla nyanställda biträdande universitetslektorer ett attraktivt karriärprogram – LTH Career Academy – inom vilket deltagarna kan stärka sina karriärvägar inom akademin och utveckla sig som lärare och ledare.

Omfattning
100 %

Ämne
Teknisk Vattenresurslära

 

Särskild ämnesbeskrivning
Det särskilda ämnesområdet är ett eller flera av de tre områden som beskrivs nedan

1) Effekter av klimatförändringar och klimatvariationer på vattenresurser, användning av vattenresurser och hydrologiska processer.
2) Fjärranalys, inkluderande både markbaserad och satellitbaserad teknik, såsom det tillämpas vid analys av vattenresurser, användning av vattenresurser och hydrologiska processer
3) Urbanhydrologi, vilket inkluderar t.ex. hydraulisk modellering, naturbaserade lösningar och interaktionen mellan stadsplanering och vattenhantering.

Arbetsuppgifter
Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning. 

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har

 • avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Erfarenhet som postdoktor eller relevant erfarenhet från näringsliv och/eller offentlig verksamhet.
 • Erfarenhet av annan relevant forskningsmiljö än där man ska verka.

Bedömningsgrunder
Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Strategiskt tänkande i förhållande till TVRL’s forskningsområden och sökandens eget forskningsområde, vilket visas i ansökan (i avsnitt D1)
 • Hur väl den sökandes expertis passar in i TVRL’s forskningsprofil, se Särskild ämnesbeskrivning
 • Förmåga att samarbeta oberoende och i flervetenskapliga grupper
 • Förmåga att initiera och driva forskningsprojekt
 • Förmåga att generera extern forskningsfinansiering
 • Kvalitet och relevans i existerande professionellt nätverk

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 4 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 4a § HF. 

Instruktioner för ansökan:
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:

http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

************************************************************** 

Befordran till universitetslektor i Teknisk Vattenresurslära
Den biträdande universitetslektorn kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en fast anställning som universitetslektor.  Bedömningen görs mot kraven nedan. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske. Ansökan får bara göras en gång.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

 • Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Pedagogisk skicklighet.
 • Högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Övriga krav:

 • Kunskaper i svenska, i tal och skrift.
 • Dokumenterad förmåga att samarbeta, särskilt i flervetenskapliga grupper.
 • Dokumenterad förmåga att arbeta självständigt
 • Dokumenterad förmåga att aktivt, självständigt och framgångsrikt söka extern forskningsfinansiering
 • Dokumenterad strategisk utveckling av den egna kompetensen, både vad gäller forskning och utbildning
 • Dokumenterad förmåga att bidra inom både forskning och utbildning vid TVRL
 • Dokumenterad förmåga att handleda studenter på alla tre nivåer (biträdande handledning vad gäller forskarstuderande).

Bedömningsgrunder
Vid bedömning kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.
Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/401
Kontakt
 • Cintia Bertacchi Uvo, +46462220435
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2019-04-03
Sista ansökningsdag 2019-04-25

Tillbaka till lediga jobb