Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Företagsekonomiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Om forskarskolan

Agenda 2030 är det ramverk för hållbar utveckling som världens länder har skrivit på för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen, främja fred och rättvisa och mycket mer. Vi välkomnar nu sökanden till forskarskolan från olika ämnesbakgrunder som vill ta en aktiv roll i forskningen kring Agenda 2030. Forskarskolan ger dig en unik möjlighet att få ett tvärvetenskapligt perspektiv på globala utmaningar, bidra till aktuell forskning och samtidigt fördjupa dina ämneskunskaper. Forskarskolan kommer att ha minst 12 doktorander från alla fakulteter vid Lunds universitet. Du kommer att tillhöra forskarutbildningen i företagsekonomi och samtidigt delta i universitetsgemensamma tvärvetenskapliga forskarutbildningskurser, som utvecklats med utgångspunkt från de frågeställningar som de globala målen definierar. Kurserna ger dig potential att utveckla nya former av ämnesöverskridande samarbete och förändringsarbete. Utöver forskarutbildningskurserna kommer du att delta i fler aktiviteter som kopplas till forskarskolan och till K2 för att aktivt delta i den globala hållbarhetsagendan och förflytta forskningsfronten kring frågor som rör Agenda 2030, exempelvis genom seminarier, konferenser, studieresor och samarbeten med olika samhällsaktörer.

Forskarutbildningen i företagsekonomi vid Lunds universitet är ett fyraårigt program för doktorsexamen. Doktorsexamen består av två delar, kurser (90 ECTS) och en avhandling (150 ECTS). En doktorands huvudsakliga arbetsuppgift är aktivt deltagande i forskarutbildningen vilket innefattar genomförande av egen forskning (avhandling) och kurser på forskarutbildningen.

Om projektet marknadsföring av nya affärsmodeller i transportområdet

Med utvecklingen inom elektrifiering och digitalisering kommer nu snabbt många nya affärsmodeller för individuell och kollektiv mobilitet som har potential att minska transportsektorns miljöpåverkan. Frågorna i detta projekt kretsar kring hur dessa affärsmodeller marknadsförs av de olika aktörerna, hur de uppfattas och används av resenärer, och vilka möjligheter de har att få bred acceptans och ersätta eller minska efterfrågan på nuvarande utsläppsintensiva persontransporter. Projektet förväntas nyttja kvantitativa och/eller experimentella metoder för att dra generaliserbara slutsatser som kommer både forskare, praktiker och andra beslutsfattare tillgodo. Utöver koppling till forskarskolan Agenda 2030 kommer doktoranden att erbjudas möjlighet att koppla sig till Nationellt Centrum för Kollektivtrafik, K2 vid Lunds universitet.

Kontaktperson: Johan Jansson, johan.jansson@fek.lu.se

Om projektet socialt entreprenörskap och monetära gräsrotsinnovationer

Ojämlikhet, apokalyptisk miljöförstöring och de långvariga effekterna av en global finanskris har resulterat i en diskussion om vilken roll vårt monetära system spelar i organiseringen av vårt samhälle. Den nya tekniska och finansiella utvecklingen ger samtidigt upphov till mycket experimentering kring nya former av pengar. Från lokala valutor till blockchain-baserade system, en ny sorts  sociala och gräsrotsentreprenörer som bygger på de möjligheter som ny monetär teknik öppnar för att ta itu med några av dagens globala utmaningar. Denna doktorandtjänst fokuserar på hur dessa sociala entreprenörer tänker om, organiserar kring, och återtar makten över pengar i syftet att lösa sociala, ekonomiska och ekologiska problem.

Kontaktperson: Ester Barinaga, ester.barinaga@fek.lu.se

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen 7 kap 39§).

Behörig att antas till forskarutbildningen i företagsekonomi är den som uppfyller kraven på grundläggande behörighet samt har avslutat minst 90 högskolepoäng i ett för forskarutbildningen relevant ämne och ett självständigt arbete, relevant för forskarutbildningen, motsvarande minst 15 högskolepoäng. Särskild behörighet har också den som på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Du måste ha mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift. Kunskaper i svenska är en stark merit.

Bedömningsgrund

Avgörande urvalskriterium är förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Redogörelsen för forskningsintresse samt tidigare uppsatser, särskilt på magisternivå, är viktiga indikatorer på denna förmåga liksom tidigare visad förmåga i studier och andra relevanta sammanhang. Beslut om antagning till forskarutbildningen fattas av prefekten efter samråd med studierektor för forskarutbildningen och vid behov av ytterligare medbedömare med speciell kompetens inom den sökandes tänkta avhandlingsområde.

Villkor

Den avlönade tjänsten som doktorand är en fyraårig heltidsanställning på Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds universitet, Lund. Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Ansökningsförfarande

Endast online-ansökningar accepteras. Din ansökan ska skrivas på engelska och innehålla följande dokument:

 • Ansökningsformulär som du finner på https://fek.lu.se/en/phd-studies/prospective-phd-candidates
 • Introduktionsbrev
 • Forskningsplan om max. 5 sidor som inkluderar en genomgång av relevant litteratur inom socialt entreprenörskap och monetära gräsrotsinnovationer, alternativt, marknadsföring av och attityder till nya affärsmodeller inom transportområdet
 • Examensbevis för kandidat- och masterexamen
 • Kopia på masteruppsats, och när tillämpligt, kandidatuppsats
 • Curriculum Vitae
 • Kopior på samtliga dokument som åberopas i ansökan

Alla inskickade dokument ska vara vidimerade.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2019-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/437
Kontakt
 • Johan Jansson, docent/bitr universitetslektor, +46 46 222 78 32
 • Ester Barinaga, professor, +46 707 99 3410
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-02-06
Sista ansökningsdag 2019-04-03

Tillbaka till lediga jobb