Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för livsmedelsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning Forskarutbildningsämnet Livsmedels- och Formuleringsteknik omfattar experimentella och teoretiska studier utifrån en teknisk och naturvetenskaplig grund, för att möta frågeställningar med relevans för livsmedels- och läkemedelsindustrin samt aspekter på livsmedelsproduktion och konsumtion i samhället. Fokus i detta projekt kommer att vara på mejeriteknologi och mejeriprocessing.

Arbetsuppgifter

Trender bland konsumenter är minimal processing av mjölk. De nya processtekniker för värmebehandling som används i mejeriproduktionen idag har troligen en mindre påverkan på mjölkens näringskvalitet och funktionalitet än de äldre tekniker som ligger till grund för näringsvärdesberäkningar och som deklareras till konsumenter. Som doktorand inom Livsmedels- och Formuleringsteknik kommer du att arbeta i ett forskningsprojekt om processtekniker för värmebehandling och dess effekter på näringskvalitet och funktionalitet av mjölk. Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Lunds Universitet, Arla Foods, Norrmejerier, Skånemejerier, Livsmedelsverket och Tetra Pak.

Forskningsuppgifterna består i att ta fram nya modeller för processeffekter på mjölkens näringskvalitet och funktionalitet för användning i näringsvärdesberäkningar till konsument. Syftet med forskningsprojektet är att utvärdera effekten av olika livsmedelsprocessers påverkan på mjölkens kvalitet, främst vid tillverkning av lågpastöriserad mjölk, ESL- och UHT-mjölk. Det övergripande målet är att säkerställa den näringskvalitet som deklarareras till konsument, vilket kan leda till ett ökat mervärde och efterfrågan av mjölken som råvara i mejeriprodukter och mjölkbaserade livsmedel. Huvuddelen av projektet kommer att utföras i Lund, men kan även komma att inkludera analyser hos parterna i forskningsprojektet och andra forskargrupper i Norden. Dessutom ingår deltagande i nationella och internationella konferenser samt kontinuerligt samarbete med industriparter.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Livsmedels- och Formuleringsteknik uppfyller den som har:

 • minst 60 högskolepoäng inom ämnesområdet för utbildning på forskarnivå varav minst 30 högskolepoäng i form av kurser på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet och ett fördjupningsarbete om 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för forskningsämnet, eller
 • specifik examen t ex civilingenjörsexamen, magisterexamen eller annan jämförbar examen med relevans för ämnesområdet.

 Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Det är meriterande med fördjupade kunskaper inom mejeriteknologi, mejeriprocesser, nutrition och statistiska analyser/modellering.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Instruktioner för ansökan Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/959
Kontakt
 • Maria Glantz, Biträdande universitetslektor, +46462229653 maria.glantz@food.lth.se
 • Marie Paulsson, Professor, +46462229630 marie.paulsson@food.lth.se
Publicerat 2019-03-20
Sista ansökningsdag 2019-05-05

Tillbaka till lediga jobb