Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Avdelningen för Förbränningsfysik är väletablerad och internationellt erkänd för sin forskning inom utveckling och tillämpning av laserbaserade mätmetoder för diagnostik av förbränningsprocesser. Under senare år har denna forskning utökats till att inkludera andra högtemperatur-processer i gasfas. Vid avdelningen bedrivs också forskning på utveckling av mekanismer för den komplexa kemiska kinetiken i förbränningsprocesser. Forskningen genomförs i samverkan med partners från andra institutioner och avdelningar vid LTH, andra universitet och högskolor, samt partners inom industri, både nationellt och internationellt. Verksamheten bedrivs för närvarande med omkring 50 forskare vid Enoch Thulin laboratoriet, invigt 2001, vid Fysiska Institutionen. http://www.forbrf.lth.se/english/

Arbetsuppgifter
Den inre strukturen av mänsklig vävnad är oerhört svår att visualisera med synligt ljus p.g.a. att ljuset sprids extremt mycket i vävnad. En ny teknik, som kallas "tissue clearing", gör det dock nu möjligt för det synliga ljuset att ta sig genom annars väldigt spridande vävnad, såsom hjärnprover. Detta genombrott har öppnat för möjligheten att excitera olika fluorescerande molekylära markörer över hela hjärnor, vilket möjliggör 3D-avbildning av dess struktur. För vävnader/organ som är stora och/eller innehåller stor mängd fett - som det är fallet i mänskliga hjärnor - kommer ”tissue clearing” dock inte att vara tillräckligt och spridnings effekter och artefakter kommer fortfarande att observeras.

Trots framsteg inom clearingtekniken kommer vidare framsteg inom hjärnavbildningen inte att uppnås utan utveckling och användning av lämpliga optiska verktyg som kan korrigera för ett antal artefakter såsom: bildavskärmning, multipelspridning av ljus, belysningsinnomogenitet och ljusdämpning.

Arbetet kommer att bestå i att utforma, konstruera och testa ett unikt makro- och mikrooptiskt instrument för att utföra sanna 3D-rekonstruktioner av halvtransparenta hjärnprover. Projektet kommer att genomföras i samverkan med forskningsverksamheten vid BRAINS-enheten vid Medicinsk fakultet, på Lunds universitet.

Den huvudsakliga arbetsuppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin egen forskarutbildning vilket innefattar såväl medverkan i forskningsprojekt och framgångsrikt deltagandet i forskarutbildningskurser.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen (t.ex. magister/civilingenjörsexamen inom fysik eller liknande), eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
 • Civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav
Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrund
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter

 • Goda kunskaper i Matlab programmering.
 • Kunskap i medicinsk optik.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda och självständighet.

Villkor
En doktorandtjänst är en anställning med huvuduppgiften att ägna sig åt egen forskarutbildning enligt studieplanen. Forskarutbildningen har en varaktighet på 4 år vid heltidsstudier. Därutöver kan doktoranden åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och tekniskt/administrativt arbete motsvarande högst 20 % av heltid. Doktorandtjänsten förlängs då i motsvarande grad, dock längst till att motsvara 5 års heltidsanställning. Doktorandtjänsten omgärdas av särskilda regelverk som återfinns i Högskoleförordningen (SFS 1993:100), kap. 5, 1-7 §§. Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand.

Ansökningsförfarande
Ansök online. Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla ett brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopior av betyg och övriga handlingar som du önskar åberopa. Du ombeds även att svara på urvalsfrågorna som är det första steget i ansökandeprocessen.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Så snart som möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1100
Kontakt
 • Edouard berrocal, biträdande universitetslektor, +46462220354, edouard.berrocal@forbrf.lth.se
Publicerat 2019-04-04
Sista ansökningsdag 2019-05-05

Tillbaka till lediga jobb