Lunds universitet, Ekonomihögskolan

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Ekonomisk-historiska institutionen är forskningsintensiv och sysselsätter ca 100 personer: forskare, lärare, teknisk/administrativ personal och doktorander. Institutionen har en omfattande forskarutbildning och samordnar tre internationella masterprogram. Institutionen har ett väl etablerat renommé för sin breda forskning med tonvikt på långsiktiga processer, och med ekonomisk teori och kvantitativa metoder som viktiga forskningsverktyg. Starka forskningsområden är ekonomisk tillväxt och strukturförändring, innovation, energi och hållbarhet, utvecklingsekonomi, ekonomisk demografi, finanshistoria samt utbildning och arbetsmarknad. Mer information finns på institutionens hemsida www.ekh.lu.se.

Doktorand i ekonomisk historia med inriktning hållbar utveckling

Arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning som avses resultera i doktorsexamen. Arbetet innefattar såväl medverkan i forskningsprojekt som framgångsrikt deltagande i forskarutbildningskurser. I begränsad omfattning kan anställningen innehålla viss undervisning eller annan institutionstjänstgöring på ekonomisk-historiska institutionen. Omfattningen av denna tjänstgöring kan maximalt uppgå till 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

(Högskoleförordningen 7 kap, 39 §)

Särskild behörighet för respektive ämnes utbildning på forskarnivå framgår av de allmänna studieplanerna, se http://staff.lusem.lu.se/phd-studies/phd-programmes.

Övriga krav

Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Bedömningsgrund

Vid tillsättning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. 

Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.

Följande beaktas:

Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Dessa kan visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till personlig lämplighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmågan som behövs för att klara forskarutbildningen.

Projekt

Doktorandtjänsten är en del av Lund University Agenda 2030 Research School. Detta är ett universitetsgemensamt initiativ som omfattar alla fakulteter och minst tolv nya doktorandtjänster, den första i sitt slag i världen. Tre av doktorandtjänsterna kommer att inrättas på Ekonomihögskolan, varav en på ekonomisk-historiska institutionen. Som institutionens doktorand i Agenda 2030 Research School kommer du att följa institutionens studieplan för forskarutbildning, men parallellt ta del i universitetsgemensamma interdisciplinära kurser som utvecklats inom områden definierade av Sustainable Development Goals (SDG).

Agenda 2030 och SDG utgör FN:s svar på en akut globala utmaning: att skapa nödvändig socio-ekonomisk utveckling mitt under klimatkrisen. Detta kräver förmåga till omvandling av konsumtions- och produktionssystem mot hållbara lösningar. Forskningen har ännu inte kunnat visa hur dåtid och nutid påverkar denna förmåga på nationell nivå och ännu mindre hur dessa omvandlingar ska kunna genomföras framöver. Vi är intresserade av ansökningar med forskningsplaner (se nedan) som kan leda till ett doktorandprojekt inom dessa områden, till exempel omvandlingsförmågans historiska rötter och vad som krävs i form av beslutsfattande, globalt, regional och nationellt, för att uppnå omvandlingar enligt Agenda 2030. 

Villkor

Tidsbegränsad anställning på fyra år vid heltidsstudier.

Endast den som är antagen till forskarutbildning på forskarnivå får anställas som doktorand.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100 (Högskoleförordningen 5 kap).

Ansökningsförfarande

Anställningen som doktorand söks online: http://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/att-soka-en-anstallning

Ansökan ska skrivas på engelska.

Till ansökan ska bifogas:

Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Curriculum Vitae. Betyg och examensbevis. Uppsatser/examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå. Forskningsplan (max 1 500 ord exklusive referenser). I förekommande fall dokumenterade språkkunskaper relevanta för utbildningen på forskarnivå. Övriga handlingar som den sökande önskar åberopa.

Sökande uppmuntras att ge namn och kontaktuppgifter på maximalt två lärare och/eller forskare, men rekommendationsbrev kommer inte att beaktas i samband med ansökningen.

Lunds universitet välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämlikhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan!

Kontaktperson för utlysningen

Studierektorn för forskarutbildningen, professor Astrid Kander 046-2227483, astrid.kander@ekh.lu.se

Anmärkning

Vi ber bemanningsföretag och företag som arbetar med rekryteringsannonser att avstå från att kontakta oss, då vi som statlig myndighet är bundna av upphandlingsregler.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2019-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1238
Kontakt
  • Astrid Kander, professor, studierektor forskarutb, +46462227483, astrid.kander@ekh.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-04-02
Sista ansökningsdag 2019-05-06

Tillbaka till lediga jobb