Lunds universitet, Humaniora och teologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 600 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.


Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet är en ämnesmässigt mångfacetterad miljö för forskning och högre utbildning, med ett åttiotal anställda och ca 1500 studenter årligen. Vid Institutionen för kulturvetenskaper finns ett flertal forskningsområden och utbildningar på grund-, avancerad och forskarutbildnings nivå, fördelade på nio avdelningar och två centrumbildningar.

Institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Lunds universitet ledigkungör härmed en anställning som universitetslektor i modevetenskap, med placering tills vidare vid avdelningen för modevetenskap på Campus Helsingborg. Avdelningen är en del av institutionen för kulturvetenskaper.

Ref nr: 2019/1305

Tillträdesdag: 1 februari 2020 eller enligt överenskommelse.

Upplysningar om anställningens innehåll: prefekt Monica Libell (046 222 09 48; Monica.Libell@kultur.lu.se) och/eller avdelningsansvarig Pernilla Rasmussen (046-222 83 93; pernilla.rasmussen@kultur.lu.se).

Upplysningar om personal- och lönefrågor: personalchef Lena Kandefelt (046-222 7224; lena.kandefelt@kansliht.lu.se).

Modevetenskap är studiet av mode som ett kulturellt, socialt och ekonomiskt fenomen utifrån historiska och kulturteoretiska perspektiv. Vid avdelningen för modevetenskap bedrivs utbildning på grundnivå inom kandidatprogrammet i modevetenskap. Utbildningen har en humanistisk och tvärvetenskaplig karaktär som närmar sig mode som kulturellt fenomen, social praktik, estetiska, visuella och materiella uttryck utifrån historiska och samtida sammanhang och kulturteoretiska perspektiv. En bärande idé i programmet är att tidigt ge studenterna verktyg för att omsätta modevetenskapliga kunskaper i praktiken och att förena ämneskunskaper med analytiska och kommunikativa färdigheter.

Det modevetenskapliga forskningsfältet inbegriper en rad olika områden, exempelvis modeproduktion, konsumtions- och klädkultur, arbetsvillkor inom modebranschen samt hållbarhet. Forskningen har en mångvetenskaplig grund, men är förankrad i en humanistisk kunskapstradition och täcker såväl historia som samtid med kulturteoretiska och etnografiska perspektiv utifrån begrepp som genus, klass, etnicitet och materiell kultur. Modevetenskap ingår också i större forskningssammanhang inom kulturella och kreativa näringar.

Den huvudsakliga arbetsuppgiften är undervisning inom avdelningens kandidatprogram. Till undervisning räknas förutom föreläsningar och seminarier även ledning, planering, kursansvar, kursadministration och handledning av uppsatser samt kursutveckling. Eftersom institutionen består av nio olika avdelningar kan undervisning och handledning också bli aktuellt inom näraliggande ämnen. Innehavaren av anställningen förväntas även kunna fungera som avdelningsansvarig.

Forskningstiden ska användas för egen forskning, för forskning med anknytning till avdelningens satsning på sammanflätning mellan forskning och undervisning, samt till att söka forskningsanslag som kan bidra till ämnets utveckling. Därutöver ingår ett aktivt deltagande i institutionens och särskilt Campus Helsingborgs dagliga verksamhet. Till arbetsuppgifterna hör också att följa den samhällsutveckling som har betydelse för arbetet vid institutionen och universitet i stort.

Förmåga att tala och skriva på engelska är ett krav. Huvuddelen av undervisningen sker dock på svenska, varför även förmåga att skriva, läsa och tala svenska (alt. danska eller norska) är ett krav redan från anställningens början.

 

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har

  • avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
  • visat pedagogisk skicklighet,
  • genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Som bedömningsgrund gäller allmänt: graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

För anställning som universitetslektor gäller särskilt:

god nationell och internationell nivå som forskare, god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder, förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen, förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet samt förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Särskilt meriterande för anställningen är i fallande ordning:

avlagd doktorsexamen i modevetenskap eller annat humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne med inriktning mot modevetenskapliga frågor, dokumenterad erfarenhet av undervisning i modevetenskap eller närliggande områden, särskilt de historiska perspektiven på modevetenskapliga frågor, dokumenterad förmåga att erhålla externa forskningsmedel samt dokumenterad erfarenhet av forskningssamarbeten, dokumenterad erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället, kompetens och intresse av att undervisa vid någon eller några av institutionens övriga avdelningar och utbildningsmiljöer. I förekommande fall ska sådan kompetens tydligt framgå i ansökan.

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Ansökan ska vara utformad i enlighet med Anvisningar som kan hämtas på http://www.ht.lu.se/anvisningar. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och anvisningar samt att allt är inskannat (som två PDF-filer) och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Dessa sökande anmodas därefter att inkomma med högst 10 publikationer vardera för bedömning. (Publikationer i digital form kan inte användas i stället för utskrivna versioner.)

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-02-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1305
Kontakt
  • Monica Libell / prefekt, +46 46 2220948
  • Pernilla Rasmussen / avdelningsansvarig, +46 46 2228393
  • Lena Kandefelt / personalchef, +46 46 2227224
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
Publicerat 2019-04-10
Sista ansökningsdag 2019-05-08

Tillbaka till lediga jobb