Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Särskild ämnesbeskrivning
Miljöpsykologi handlar om hur människan upplever sin omgivning och påverkas av den, samt hur människan genom sitt beteende själv påverkar miljön. Ämnet behandlar både den fysiska och den sociala miljön och samspelet mellan dem. Det kan röra sig om interiörer, stadsrum eller landskap. För närvarande bedrivs forskning om samspelet mellan människan och belysning samt inomhusmiljöer för människor med särskilda behov. Andra områden är barns mobilitet i stadsmiljön och allmänhetens roll i naturvård.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften är att ägna dig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår också medverkan i undervisning och annat institutionsarbete (max 20%). Anställningen är tidsbegränsad till 5 år (vid 20% institutionstjänstgöring). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1998:80).

Forskning om miljövänligt beteende visar att det är viktigt att människor känner att de har en faktisk möjlighet att bete sig på ett miljövänligt sätt. Kunskapen om samband mellan teknisk design och miljövänligt beteende är idag begränsad. Studier inom ämnet miljöperception visar att vårt beteende påverkas av hur vi visuellt och känslomässigt upplever omvärlden och de saker som finns där. Doktoranden kommer att ingå i projekt som mer specifikt skall studera hur acceptansen för ett individuellt anpassat sensor-kontrollsystem i svenska hem ser ut, samt hur behovsanpassade belysningssystem i hemmet accepteras. Dessutom kommer belysningssituationen i svenska hem att dokumenteras och analyseras. Arbetsplatsen är förlagd till Lunds Tekniska Högskola, men arbetet medför resor till studieobjekt i hela landet.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har 1. minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller 2. examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde.

Övriga krav
Mycket god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på engelska.

Bedömningsgrund
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:
1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation
4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Vi ser helst sökande med universitets-/högskoleutbildning i psykologi eller närliggande ämnen. Även sökande med civilingenjörs- (V, W) eller arkitektexamen med erfarenhet av beteendevetenskap kan komma i fråga. Utbildning i miljöpsykologi är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid god samarbets- och initiativförmåga samt självständighet.

Övrigt
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2015/68
Kontakt
  • Thorbjörn Laike, +46462227078
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds , 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • OFR/S:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2015-02-23
Sista ansökningsdag 2015-03-16

Tillbaka till lediga jobb