Humanistiska och teologiska fakulteterna, Filosofiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 600 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.Filosofiska institutionen har c:a 70 anställda. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning i tre ämnen: kognitionsvetenskap, praktisk filosofi och teoretisk filosofi. Ämnena är till stor del självständiga med avseende på forsknings- och utbildningsinriktningar men det finns också täta samarbeten mellan dem. Se institutionens hemsida för information om aktuell verksamhet.

Institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna

Anställningen är placerad vid gruppen för kognitiv zoologi vid avdelningen för kognitionsvetenskap på Filosofiska institutionen. Gruppen för kognitiv zoologi omfattar två forskningsanläggningar med människoapor och korpar och har därmed särskilda förutsättningar för jämförelser mellan djur med hög kognitiv komplexitet men med stort fylogenetiskt avstånd. En särskilt framgångsrik forskningsinriktning för gruppen rör olika aspekter av djurs planerings- och minnesförmågor. Anställningen omfattar forskning på centrala delar av dessa förmågor. Innehavaren av tjänsten bör fokusera på ett av följande tre områden: (1) Jämförelser mellan korpar, människoapor och människor i ”cognitive biases” vad avser minne och planering. (2) Jämförelser mellan korpar, människoapor och möjligen människor i ”memory-for-action”, dvs hur man minns och planerar för egna handlingar jämfört med händelser som saknar handlingskomponent. (3) Studier på huruvida korpar och människoapor kan representera framtiden som en möjlighet och inte bara som något oföränderligt. Innehavaren av anställningen kan också kombinera dessa områdens beröringspunkter.

Anställningen är på heltid och omfattar huvudsakligen forskning. Innehavaren ska också delta i och bidra till seminarier och andra forskningsrelaterade aktiviteter inom ramen för institutionen generellt, och gruppen för kognitiv zoologi specifikt. Anställningen kan också omfatta organisering av internationella workshoppar. Därtill kan möjligheter till undervisning och handledning förekomma om högst 20 % av arbetstiden. Innehavaren förväntas bedriva sin verksamhet inom gruppen för kognitiv zoologi.

Behörig att anställas som postdoktor är den som högst tre år före ansökningstidens utgång har avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Om examen har avlagts tidigare ska intyg om föräldraledighet, sjukdom el. dyl. insändas i samband med ansökan. Om den sökande har annat än ett skandinaviskt modersmål krävs mycket goda och dokumenterade kunskaper i engelska.

Bedömningsgrund är god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet samt pedagogisk förmåga. Vid anställning som postdoktor ska främst den vetenskapliga förmågan beaktas. I övrigt ska bedömningen göras med utgångspunkt i den för anställningen fastställda kravprofilen. Som grund för bedömning av den sökandes meriter ska den sökande bifoga en projektplan för den forskning som är tänkt att utföras inom anställningen.

Särskilt meriterande är doktorsexamen i kognitionsvetenskap, psykologi, zoologi eller närliggande ämnen, med en inriktning relevant för kognitiv zoologi.

Meriterande är dokumenterat forskningsarbete med kråkfåglar eller människoapor. Likaså meriterande är forskning på minnes- och planeringsförmågor hos djur eller människor.

Ansökan ska innehålla följande:

- Undertecknat fullständigt curriculum vitae (CV) samt vidimerad kopia på doktorsexamen.

- Publikationsförteckning med citeringsantal i valfritt men angivet format (t.ex. ISI, Google Scholar).

- Undertecknad plan om högst 1500 ord (exklusive litteraturlistor) över det forskningsprojekt som sökanden önskar arbeta med under anställningstiden.

- Två referenser med kontaktuppgifter.

Projektplanen ska innehålla följande:

• Beskrivning av projektet (frågeställning och sammanfattning)

• den sökandes kompetens och meriter för projektet

• tidsplan och redovisningsform för projektet.

Obs! Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ovanstående anvisningar samt att allt är inskannat (som en sammanhängande PDF-fil) och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 september 2016 eller enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2016/677
Kontakt
  • prefekt Tomas Persson, +46462220113 tomas.persson@lucs.lu.se
  • docent Mathias Osvath , +46462223299 mathias.osvath@lucs.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/S:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds , 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2016-04-07
Sista ansökningsdag 2016-08-31

Tillbaka till lediga jobb