Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, institutionen för astronomi och teoretisk fysik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Institutionen för astronomi och teoretisk fysik bedriver forskning och undervisning inom tre huvudområden: astronomi och astrofysik; teoretisk partikelfysik; samt beräkningsbiologi och biologisk fysik. Vår forskning är nyfikenhetsdriven, grundad i strävan att förstå hur verkligheten är uppbyggd, från de minsta partiklarna till universum i stort, såväl som livet självt. Inom alla tre områden har vi en internationellt stark ställning och vi arbetar aktivt för att ytterligare stärka vårt internationella renommé.

Verksamheterna har som sammanhållande komponenter analys av data, teoretisk modellering samt utveckling av algoritmer/mjukvara för implementeringar. Forskningen inom  beräkningsbiologi och biologisk fysik rör maskininlärning för kliniska frågeställningar, biomolekylär fysik, bio-nanofysik samt systembiologi.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 år, med möjlighet till befordran till universitetslektor.

Arbetsbeskrivning
Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen forskning samt undervisning inom grund- och forskarutbildning. Forskning skall dock kunna bedrivas till minst 80 % av heltid. Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelningen mellan forskning och undervisning, kan komma att förändras över tiden.

Den biträdande lektorn förväntas bedriva forskning inom systembiologi med inriktning mot dynamisk modellering av hur stamceller utvecklas till mogna celler och tvärtom. Forskningen förväntas inbegripa nära samarbeten med experimentella partners. Goda möjligheter finns att delta i befintliga samarbeten med experimentella grupper, särskilt rörande T-celler.

Den anställde förväntas kunna bygga upp aktiv forskning inom ämnesområdet och angränsande ämnesområden, vilket också innebär ett aktivt arbete med att söka extern finansiering av verksamheten, och med att utveckla samarbete med såväl enheter inom universitet som med andra organisationer som arbetar med liknande frågeställningar.

I tjänsten ingår undervisning på kurser inom beräkningsbiologi på masternivå. Undervisning på kurser på mer grundläggande nivå och på forskarutbildningskurser kan också förekomma. Utveckling av nya kurser eller kursmoment kan komma att ingå i arbetsuppgifterna. Vidare ingår handledning av studenter på kandidat- och masternivå, samt handledning av doktorander. Deltagande i institutionens omvärldskontakter för informations- och kunskapsspridning ingår också i arbetsuppgifterna.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång.

Specifikt för denna tjänst krävs doktorsexamen i teoretisk fysik, reglerteknik eller beräkningsbiologi.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
De huvudsakliga bedömningsgrunderna är vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, av vilka större vikt fästs vid den vetenskapliga skickligheten. Av stor vikt är erfarenhet av modellering av utveckling och omprogrammering av stamceller. Erfarenhet av utvärdering av sådana modeller mot experimentella data är meriterande. Erfarenhet av modellering av T-celler är också meriterande. Potential att i framtiden kunna erhålla externa forskningsanslag samt förmåga att etablera kontakter med andra forskningsgrupper, särskilt experimentella, är av stor vikt.

Stor vikt kommer att fästas vid hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens kan bedömas komplettera och stärka forskning och utbildning inom institutionen. Stor vikt läggs även vid dokumenterad god samarbetsförmåga. Relevant postdoktorerfarenhet är ett krav. Erfarenhet av att planera, utveckla och genomföra undervisning är meriterande.

Stor vikt kommer att läggas vid en självständig forskningsplan som bland annat visar hur sökandens forskning förstärker forskningen vid institutionen samt i vilken/vilka forskningsmiljöer sökanden kan utveckla samarbeten.

Mycket goda kunskaper i engelska med god kommunikativ förmåga är ett krav.

Vi förväntar oss att en icke svenskspråkig befattningshavare inom tre år förvärvar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna undervisa och kommunicera med universitetets olika organ på detta språk.

Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till Lunds universitets anställningsordning.

Befordran
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som universitetslektor, om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de behörighetskrav och bedömningsgrunder som naturvetenskapliga fakulteten ställt upp för en befordran till universitetslektor. Den biträdande universitetslektorn kan endast ansöka om befordran vid ett tillfälle.  

Behörighetskrav och bedömningsgrunder vid befordran till anställning som universitetslektor tillsvidare skall utgöras av:

  • Väl dokumenterad vetenskaplig skicklighet viktig för ämnesområdet. Detta innebär för bedömningen:

           - God nationell och internationell nivå som forskare.
           - Högkvalitativa publikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter.
           -
En självständig forskarprofil.
           -
Sökande ska ha en kompetensnivå motsvarande docent.
           -
Deltagande i vetenskapliga konferenser eller workshops.
           - F
orskningsanslag erhållna från nationella eller internationella  forskningsfinansiärer.

  • Väl dokumenterad pedagogisk skicklighet. Detta innebär följande:

           - God ämneskunskap och dokumenterad erfarenhet av att undervisa på olika nivåer inom universitetsutbildning.
           -
Dokumenterad förmåga för utveckling och förnyelse av kurser och undervisning.
           -
Dokumenterad förmåga att leda och organisera utbildning.
           -
Dokumenterad förmåga att handleda masterstudenter och doktorander.
           -
Högskolepedagogisk utbildning fem veckor eller motsvarande.

  • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera allmänheten om aktuell forskning och utveckling.

  • Förmåga till akademiskt ledarskap vilket innebär vetenskapligt ledarskap i forskningsprojekt samt deltagande i organ på universitets-, fakultets- eller institutionsnivå.

Ansökan om befordran till anställning som universitetslektor tills vidare skall inges till fakulteten senast 6 månader före det att anställning som biträdande lektor upphör. Prövning av ansökan om befordran skall göras av lärarförslagsnämnd efter inhämtande av utlåtande från minst två ämnessakkunniga.

Ansökans utformning och innehåll
Ansökan ska skrivas på engelska och redovisas enligt naturvetenskapliga fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligt efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2059
Kontakt
  • Professor Anders Irbäck, 046-222 34 93, anders@thep.lu.se
  • Universitetslektor Mattias Ohlsson, 046-222 77 82, mattias@thep.lu.se
  • Rekryteringshandläggare Helen Johansson, 046-222 36 09, helen.johansson@science.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-09-21
Sista ansökningsdag 2017-11-10

Tillbaka till lediga jobb