Lunds universitet, Medicinska fakulteten,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

I denna utlysning (Wallenberg Molecular Medicine Fellow) vänder vi oss till framstående unga forskare med internationell forskningserfarenhet. Anställningen är placerad vid Medicinska Fakulteten. Institutionsplacering avgörs i samband med tillsättning. Tjänsten är tidsbegränsad till fyra år. Anställningen får förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. För befordran se nedan.

Bakgrund
Initiativet till Wallenberg Centra för molekylär medicin togs 2014 av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) genom en generös donation under tio år, som möjliggör utlysning av karriärpaket vid fyra centra placerade vid universiteten i Lund, Göteborg, Umeå och Linköping. WCMM i Lund har fokus på regenerativ medicin (rekonstruktion av normal cell-, vävnads- och organfunktion genom regeneration, transplantation och reparation) och i denna anställning söker vi en person inom området molekylär medicin: Från preklinisk regenerativ medicin till avancerad terapi (ATMP). Varje tillsatt forskare får ett generöst startpaket innefattande två doktorandtjänster (2x4 år) och två postdoktorala tjänster (2x2 år) samt ett driftsanslag på 1,5 Mkr per år under fyra år. Samarbetet mellan WCMM och Region Skåne är av stor betydelse. Skånes universitetssjukhus (SUS) i Lund/Malmö är ett av Sveriges största sjukhus med mer än 12000 anställda och ett brett verksamhetsspektrum från primärvård till högspecialiserad vård. SUS har en lång tradition inom avancerad forskning och utbildning. Integrerade tvärvetenskapliga forskningsmiljöer kommer att etableras genom en kommande utlysning av kliniska forskningstjänster (50%) inom området som är föremål för denna utlysning. För ytterligare information om WCMM vid Lunds Universitet, se http://www.med.lu.se/wcmm

Arbetsuppgifter
Innehavaren av anställningen förväntas initiera och bygga upp ett starkt experimentellt forskningsprogram i synergi med pågående preklinisk och klinisk forskning vid fakulteten inom molekylär medicin: Från preklinisk regenerativ medicin till avancerad terapi (ATMP). Innehavaren förväntas också delta aktivt i samverkans- och  utbytesprogram mellan de fyra Wallenbergcentra i Lund, Göteborg, Linköping och Umeå samt med Science for life – laboratorierna i Stockholm/Uppsala. 

Anställningen innefattar företrädesvis forskning och handledning på forskarnivå. Upp till 20% av tjänstetiden kan innefatta undervisning inom fakulteten på olika nivåer för att innehavaren skall kunna möta de krav på undervisningsvana som erfordras för befordran till universitetslektor inom fyra år. Även andra uppgifter kan förekomma inom ramen för tjänsten.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång (4 kap 12a högskoleförordningen samt lokalt kollektivavtal om meriteringsanställning, dnr P E2013/365).

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Befordran
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som universitetslektor, om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de behörighetskrav och bedömningsgrunder som medicinska fakulteten ställt upp för befordran till universitetslektor. Dessa framgår av medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor, www.med.lu.se/lfn under rubriken Regelverk.

Bedömningsgrunder
Den sökande som erhåller anställningen förväntas bli en framtida forskningsledare inom molekylär medicin vid medicinska fakulteten, Lunds universitet. Vi söker därför en starkt motiverad person med dokumenterad internationell forskningserfarenhet, stor kreativ potential och vetenskaplig excellens inom rubricerat område.

De sökande kommer att bli utvärderade med avseende på:
1)Vetenskaplig skicklighet; 2) Undervisningsskicklighet; 3) Administrativ skicklighet. Speciell vikt kommer att läggas vid vetenskaplig skicklighet.

Vidare kommer vikt att fästas vid kandidatens personliga lämplighet och kandidatens bedömda förmåga att nå tillräcklig meritering för befordran till universitetslektor inom tidsramen för den biträdande universitetslektorstjänsten.

Specifika kriterier anges nedan:

1) Vetenskaplig skicklighet
Visad självständighet inom experimentell forskning inom området, inkluderande publikationer i högrankade tidskrifter och erhållna anslag i konkurrens. Originalitet i den sökandes vetenskapliga verksamhet, som ger mervärde till fakultetens forskning inom fältet. Flerårig erfarenhet av forskning i en internationell miljö, företrädesvis utanför Sverige är en mycket stark merit.

2) Undervisningsskicklighet
En ytterligare merit är visad pedagogisk skicklighet vad gäller planering och utförande av undervisning samt erfarenhet av examination och handledning.

3) Administrativ skicklighet
Vikt läggs också vid dokumenterad administrativ skicklighet inkluderande ledarskap, forskarhandledning, förmåga att organisera, utveckla och leda forskargrupper samt förmåga att samverka med omvärlden. 

Övrig information
Vid anställning av lärare gäller vad som följer av högskoleförordningen samt Lunds universitets anställningsordning.

Ytterligare upplysningar lämnas av dekanus Erik Renström, tel: +46 46-222 80 84, e-post: Erik.Renstrom@med.lu.se

Center Director Freddy Ståhlberg, tel: +46 706 88 31 19,
e-post: Freddy.Stahlberg@med.lu.se 

Upplysningar om ansökningsförfarandet lämnas av personalchef Kajsa Johnsson,
Tel: + 46 46-222 08 22, e-post: Kajsa.Johnsson@med.lu.se

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden

Ansökan
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2018-04-26. Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se www.med.lu.se/lfn) under rubrik Meritsammanställning och CV.

Sökandes namn kommer att uppges på medicinska fakultetens hemsida på Internet om det inte av ansökan tydligt framgår att sökande motsätter sig detta.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/376
Publicerat 2018-02-16
Sista ansökningsdag 2018-04-26

Tillbaka till lediga jobb