Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Avdelningen för teknisk mikrobiologi vid Kemiska institutionen bedriver forskning inriktad på industriellt relevanta områden som mikrobiell produktion av biobränslen, biokemikalier, probiotika och livsmedelssäkerhet till mer grundläggande forskning som berör cell-baserad biokatalys, biofilmsfunktion vid dricksvattenproduktion och DNA-baserad analys som omfattar sekvensering och pre-PCR processing metoder.

Projektbeskrivning
Studien syftar till att identifiera kritiska faktorer för mikrobiologisk viabilitet och probiotisk funktionalitet hos Lactobacillus reuteri efter konservering och lagring med hjälp av frystorkning.

Projektet inkluderar kvantitativ analys av cellresponser under olika enhetsoperationer vid produktionen, inklusive cellodling, förbehandling, och frystorkning. Kvantitativ analys av cellfysiologi/metabolism under olika miljöförhållanden kommer utföras med hjälp av statistisk försöksplanering (DoE). Fysiologiska reportersystem kommer designas och appliceras i kombination med analytiska metoder som online flödescytometri, FACS, fluoresensmikroskopi och mikrokalorimetri för att förstå bakteriepopulationerna. Statistisk dataanalys och modellering av cellheterogenitet kommer utföras med hjälp av olika program, inklusive Matlab. Projektet inkluderar också cellanalys med NGS och proteomikmetodik.

Projektet är ett samarbete mellan avdelningen för teknisk mikrobiologi vid Kemiska institutionen, institutionen för Livsmedelsteknik och BioGaia AB. Doktorandprojektet kommer att samordnas med ett doktorandprojekt vid institutionen för Livsmedelsteknik med inriktning på frystorkning.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår även att medverka i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för teknisk mikrobiologi uppfyller den som har 

 1. minst 30 högskolepoäng inom ämnesområdet (motsvarande biovetenskap), varav minst 15 högskolepoäng på avancerad samt ett fördjupningsarbete på 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller
 2. civilingenjörsexamen, magisterexamen eller annan examen på jämförbar avancerad nivå med inslag av tillämpade biovetenskaper (t.ex. Bioteknik, Kemiteknik, eller liknande).

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen. 

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, tex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Förmåga att samverka i ett större projekt och interagerra med industri
 • Praktisk erfarenhet av genteknik och fermentationsteknik
 • Praktisk erfarenhet av analytiska metoder med relevans för projektet (tex flödescytometri, HPLC, NGS, PCR och proteomik).
 • Erfarenhet av programmering och dataanalys (tex i Matlab, ochr R)

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, uppgifter till minst två referenser, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/621
Kontakt
 • Magnus Carlquist, universitetslektor, 046-222 98 75
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-02-28
Sista ansökningsdag 2018-03-28

Tillbaka till lediga jobb