Lunds universitet, IIIEE

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Internationella miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds universitet inrättades 1994 och har sedan dess utvecklat genuin tvärvetenskaplig utbildning och forskning med fokus på strategier för en hållbar utveckling. IIIEE strävar efter att knyta forskningsresultat och deras tillämpning, skapa möjligheter för hållbar utveckling i samband med företag, ekonomi och miljö. IIIEE tror att en förändring i riktning mot hållbarhet kräver strategiskt fokuserad stadsutveckling och ledningsstrukturer, styrmedel, affärsmodeller, visioner och scenarier. För mer information se: www.iiiee.lu.se

Ämnesbeskrivning

Doktoranden kommer att arbeta inom området hållbar stadsutveckling med fokus på smarta symbioslösningar. Smart symbios kopplar samman energi- och materialflöden med syftet att skapa resurseffektivitet och bidra till att skapa innovation och integration mellan olika delar av system.

Doktorandprojektet har tre fokus: 1) kartlägga och analysera befintliga samverkansformer och nätverk i existerande symbios 2) analysera förutsättningar för privat-offentlig samverkan och hur staden kan bidra till att utveckla smart symbios
3) i samverkan med forskningsprojektets övriga doktorander ta fram ett analytiskt ramverk för smart symbios baserat på hur aktörer kan samverka med målet att flöden av material och energi ska användas på ett resurseffektivt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.

Arbetsuppgifter

Doktorandtjänsten kommer att vara placerad vid IIIEE och vara en del av den tvärvetenskapliga och nationella forskarskolan Energisystem. Projektet kommer att ske i samarbete med Lunds tekniska högskola, Linköpings universitet och RISE. Syftet med projektet är att utveckla idéer för smarta symbioslösningar genom att kombinera matematisk modellering, nätverksanalys och mervärdesstudier.

Olika metoder kommer att användas för datainsamling och analys, inklusive fallstudier, fokusgrupper, intervjuer, workshops, social nätverksanalys. Detta kommer att resultera i en systematisk, integrerande och jämförande analys av hur städer kan arbeta med smart symbios.

Då projektet är en del av den nationella forskarskolan Energisystem ingår det i forskarutbildningen att resa och delta i kurser och möten som är förlagda runtom i Sverige.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Hållbar stadsutveckling uppfyller den som har:

 • En magisterexamen (eller masterexamen) i relevant, företrädesvis tvärvetenskaplig utbildning (t ex hållbarhetsstudier med nära koppling till system, aktörsnätverk, styrning, planering, institutionella och/eller organisatoriska studier)
 • Examen eller en kurs som relaterar till hållbarhet eller miljöledning/policy är ett krav.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av att arbeta tvärvetenskapligt
 • Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år
(dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1998:80).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). Till ansökan ska relevanta uppsatser bifogas (kandidatuppsats, masteruppsats och/eller examensarbete). En caseuppgift kan komma att bli aktuell i ett senare skede i processen.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2018-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/2041
Kontakt
 • Jenny Palm, Professor, +46 46 222 02 42
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-06-07
Sista ansökningsdag 2018-07-18

Tillbaka till lediga jobb